Политика за обработване на лични данни

Информация за администратора на лични данни:

„К.Р.Н.И.“ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206993767, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ж.к. Стрелбище, бл. 6Б.

„К.Р.Н.И.“ ЕООД действа чрез уебсайта www.klimentrobev.com и всички негови подстраници, наричан по-долу „Сайта“.

Контакти за връзка:

Телефонен номер: 0889593354;

Адрес на електронна поща: kliment.robev@gmail.com

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация, която предоставяте в контактната форма).

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 1. Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

1)           За целите на сключване на договори и предоставяне на услуги, ние обработваме личните ви данни, които предоставяте чрез попълване на формуляри за поръчка на наш продукт, изпращане на запитвания и съобщения през Платформите, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите запитвания и съобщения. Предоставените от Вас данни ни служат за да можем да Ви предоставяме информация и изпращаме уведомления за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас.

Данни, които обработваме на това основание

На това основание обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт -имена, имейл, телефонен номер;
 • друга информация като: пол, възраст;
 • информация за отправеното към нас запитване;
 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • Информация от действията Ви на сайта;
 • IP адрес;

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. 

2)           Директен маркетинг – в случай че сте предоставили съгласие за получаване на маркетинг съобщения, ние ще събираме и обработваме личните Ви данни за целите на изпращане на предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме търговски съобщения, посредством следните канали за електронни съобщения (e-mail, SMS и др.), които съдържат обща и тематична информация; информация относно продукти, допълващи ползваните услуги и други бизнес комуникации.

Данни, които обработваме на това основание

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имейл адрес, телефонен номер и име.

Предоставяне на данни на 3-ти лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време чрез изплащане на имейл до нас в по посочените имейл адреси за контакт. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

3)           Законен интерес- обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията си съгласно действащото законодателство. Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на Платформите и потребителите на Платформите срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове;
 • законови разпоредби;
 • договорен интерес – ние обработваме данните ви за целите на предоставяне на услугите по сключените договори в Платформите.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме търговски съобщения, както и за да Ви информираме и включваме в нашите проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.
 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 1. С кого ще споделим вашата информация?

Нашите доставчици на услуги (трети страни), които изпълняват определени задачи от наше име и съгласно нашите инструкции, също могат да имат достъп до информация, свързана с посетителите на нашия уебсайт, до степента, необходима, за да ни предоставят своите услуги. Тези трети страни включват нашите доставчици на ИТ услуги, които изпълняват задачи в областта на хостинг, управление на бази данни, управление на уебсайтове, услуги по поддръжка, услуги за предупреждение, уеб анализи и обработка на входящи запитвания и анализи на данни.

Нашият уебсайт използва инструменти за анализ, предоставени от специализирани трети страни, за да ни помогне да диагностицираме технически проблеми, да анализираме трафика към нашия уебсайт, да анализираме тенденциите, да наблюдаваме и измерваме как нашите посетители се ангажират с нашия уебсайт. Нашите доставчици на услуги (трети страни) и доставчиците на инструменти за анализ, които използваме, може да имат достъп до информацията, свързана с Вашето устройство, вашия браузър и начина, по който навигирате в нашето съдържание в съответствие с това изявление от различни страни, включително в страни извън Европейския съюз.

Свържи се с мен